Akcje pracownicze

OGŁOSZENIE 1

ZARZĄD
“STOMIL – POZNAŃ” Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 18, 61-361 Poznań

działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. z 2003r., Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom


284 190 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii „A” Spółki Akcyjnej  „STOMIL –POZNAŃ” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 18 o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.

1.    Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 25.06.2012r. w siedzibie „Stomil-Poznań”S.A. w Poznaniu przy ulicy Starołęckiej 18 nr pokoju 109-salka konferencyjna w godzinach od 12.00 do 16.00, według poniższego harmonogramu:
Harmonogram zawierania umów nieodpłatnego zbycia akcji
Lp.    Termin zgłaszania się w celu zawarcia umowy    Nazwisko uprawnionego pracownika rozpoczynające się od liter

1    25.06.2012r.    A
2    26.06.2012r.    Ba-Bartc
3    27.06.2012r.    Bartk-Bą
4    28.06.2012r.    Be-Bia
5    29.06.2012r.    Bie-Błaż
6    02.07.2012r.    Bło-Bry
7    03.07.2012r.    Brz-Ce
8    04.07.2012r.    A-B spadkobiercy
9    05.07.2012r.    A-B spadkobiercy
10    06.07.2012r.    Ch-Cich
11    09.07.2012r.    Cie-Cza
12    10.07.2012r.    Cze-Dek
13    11.07.2012r.    Dem-Dr
14    12.07.2012r.    Du-Fe
15    13.07.2012r.    Fi-Fr
16    16.07.2012r.    C-F spadkobiercy
17    17.07.2012r.    C-F spadkobiercy
18    18.07.2012r.    Ga-Ge
19    19.07.2012r.    Gi-Gom
20    20.07.2012r.    Gor-Grą
21    23.07.2012r.    Gre-Han
22    24.07.2012r.    He-Im
23    25.07.2012r.    Iw-Jank
24    26.07.2012r.    Jano-Je
25    27.07.2012r.    Ję-Kaczk
26    30.07.2012r.    G-J spadkobiercy
27    31.07.2012r.    G-J spadkobiercy
28    01.08.2012r.    G-J spadkobiercy
29    02.08.2012r.    Kaczm-Kał
30    03.08.2012r.    Kam-Karp
31    06.08.2012r.    Kars-Kę
32    07.08.2012r.    Ki-Kn
33    08.08.2012r.    Ko-Kore
34    09.08.2012r.    Korn-Kot
35    10.08.2012r.    Kow-Kra
36    13.08.2012r.    Kre-Krzyś
37    14.08.2012r.    Krzyw-Kuf
38    16.08.2012r.    Kuj-Kw
39    17.08.2012r.    K – spadkobiercy
40    20.08.2012r.    K – spadkobiercy
41    21.08.2012r.    K – spadkobiercy
42    22.08.2012r.    La-Lo
43    23.08.2012r.    Lu-Ły
44    24.08.2012r.    Ma-Mak
45    27.08.2012r.    Mal-Mas
46    28.08.2012r.    Mat-Mie
47    29.08.2012r.    Mih-Mo
48    30.08.2012r.    Mr-Nap
49    31.08.2012r.    Naw-Nowak H.
50    03.09.2012r.    Nowak I. – Nu
51    04.09.2012r.    L-N spadkobiercy
52    05.09.2012r.    L-N spadkobiercy
53    06.09.2012r.    L-N spadkobiercy
54    07.09.2012r.    O
55    10.09.2012r.    Pa-Pat
56    11.09.2012r.    Paw-Pią
57    12.09.2012r.    Pie-Pin
58    13.09.2012r.    Pio-Poł
59    14.09.2012r.    Pop-Prz
60    17.09.2012r.    Pu-Ratajczak Ł.
61    18.09.2012r.    Ratajczak M.-Rog
62    19.09.2012r.    Rom-Ryc
63    20.09.2012r.    Ryd-Se
64    21.09.2012r.    O-R spadkobiercy
65    24.09.2012r.    O-R spadkobiercy
66    25.09.2012r.    O-R spadkobiercy
67    26.09.2012r.    Si-Skrz
68    27.09.2012r.    Sku-So
69    28.09.2012r.    Sp-Stań
70    01.10.2012r.    Stas-Sto
71    02.10.2012r.    Str-Sza
72    03.10.2012r.    Szc-Szo
73    04.10.2012r.    Szt-Szyma
74    05.10.2012r.    Szymc-Ta
75    08.10.2012r.    S spadkobiercy
76    09.10.2012r.    S spadkobiercy
77    10.10.2012r.    S spadkobiercy
78    11.10.2012r.    Te-Ty
79    12.10.2012r.    Ul-Walc
80    15.10.2012r.    Walk-Wasz
81    16.10.2012r.    Waw-Wid
82    17.10.2012r.    Wie-Wł
83    18.10.2012r.    Wn-Wos
84    19.10.2012r.    Woź-Wy
85    22.10.2012r.    Za-Ze
86    23.10.2012r.    Zi-Żu
87    24.10.2012r.    T-Z spadkobiercy
88    25.10.2012r.    T-Z spadkobiercy
89    26.10.2012r.    T-Z spadkobiercy
90    29.10.2012r.    termin dodatkowy
91    30.10.2012r.    termin dodatkowy
92    05.11.2012r.    termin dodatkowy
93    06.11.2012r.    termin dodatkowy
94    07.11.2012r.    termin dodatkowy
95    08.11.2012r.    termin dodatkowy
96    09.11.2012r.    termin dodatkowy

2.    Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem.

3.    W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, odbioru odcinka zbiorowego akcji oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce  pokój nr 108 (sekretariat Spółki) lub pobrać ze strony internetowej www.stomil-poznan.pl zakładka „Akcje Pracownicze”.

4.    Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia akcji o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce pod numerem telefonu 61 87 87 322.

5.    Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych do dnia 29.03.2014r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.

Uprawnione osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące procesu udostępniania akcji pod numerem telefonu 61 87 87 322 w godz. od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej „Stomil-Poznań”S.A. – www.stomil-poznan.pl zakładka „Akcje Pracownicze”.

Zakładka dotycząca akcji pracowniczych jest aktualizowana na bieżąco, dlatego zachęcamy Państwa do systematycznego odwiedzania tej podstrony.

 

OGŁOSZENIE 2

ZARZĄD
“STOMIL – POZNAŃ” Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 18, 61-361 Poznań

uprzejmie przypomina wszystkim uprawnionym pracownikom oraz spadkobiercom uprawnionych pracowników, że termin wyznaczony dla nieodpłatnego nabycia akcji tej Spółki upływa z dniem 29 marca 2014 r.  Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.

Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać  w siedzibie „Stomil-Poznań” S.A. w Poznaniu przy ulicy Starołęckiej 18 nr pokoju 109 (salka konferencyjna), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacje dotyczące procesu udostępniania akcji można uzyskać pod numerem telefonu 61 87 87 322 w godz. od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej „Stomil-Poznań”S.A. – www.stomil-poznan.pl zakładka „Akcje Pracownicze”.

Przypominamy, że:

 • osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem,
 • w przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, odbioru odcinka zbiorowego akcji oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w siedzibie Spółki, w  pokoju nr 108 (sekretariat Spółki) lub pobrać ze strony internetowej www.stomil-poznan.pl zakładka „Akcje Pracownicze”,
 • spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia akcji o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

DO POBRANIA

Poniżej znajdują się pliki do pobrania.

Pełnomocnictwo – uprawniony

Pełnomocnictwo dla spadkobierców uprawnionych pracowników

Umowa nieodpłatnego zbycia akcji

Umowa nieodpłatnego zbycia akcji spadkobiercy

Oświadczenie przedstawiciela małoletniej osoby nabywającej akcje

Umowa o częściowy dział spadku

SKUP AKCJI

OGŁOSZENIE
O ZAMIARZE NABYCIA PRZEZ
SPÓŁKĘ AKCJI PRACOWNICZYCH
„STOMIL-POZNAŃ” S.A.
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Zarząd „Stomil-Poznań” S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje o rozpoczęciu nabywania Akcji pracowniczych na zasadach określonych w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia oraz zgodnie z przyjętym uchwałą Zarządu „Regulaminem nabywania akcji własnych „Stomil-Poznań” S.A.

 1. Oznaczenie akcji objętych skupem
 • Przedmiotem nabycia przez „Stomil-Poznań” S.A. (Spółka) są akcje własne w kapitale zakładowym Spółki (Akcje pracownicze), będące w posiadaniu osób fizycznych (Akcjonariuszy) będących:
 1. pracownikiem Spółki,
 2. byłym pracownikiem Spółki,
 3. emerytem / rencistą Spółki,
 4. spadkobiercą osób wymienionych w pkt. a) i b) ,
 5. osobą zaliczoną do I i II grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.), która nabyła akcje w drodze darowizny bezpośrednio od osób wymienionych w pkt a) do d).
 • Przedmiotem nabycia przez Spółkę Akcji pracowniczych są wyłącznie wszystkie akcje posiadane przez Akcjonariusza, a nie ich część. W sytuacji, gdy Akcje pracownicze stanowią przedmiot współwłasności, przedmiotem nabycia nie może być udział we współwłasności akcji.
 • Akcje pracownicze oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży muszą być wolne od wszelkich obciążeń.
 • Celem nabycia przez Spółkę Akcji pracowniczych za wynagrodzeniem jest ich dobrowolne umorzenie w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
 1. Termin przeprowadzenia skupu akcji

Nabywanie Akcji pracowniczych będzie trwać w okresie od dnia 15 lutego 2016 roku do wyczerpania się środków przeznaczonych na ich nabycie, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

 1. Cena po której nabywane będą akcje objęte skupem

Nabycie Akcji pracowniczych nastąpi za cenę 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję, przy czym cena ta jest jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy zbywających Akcje pracownicze.

 1.  Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje
 • Wynagrodzenie za nabywane od Akcjonariusza Akcje pracownicze będzie wypłacane w sposób wskazany przez Akcjonariusza: przelewem na wskazane konto bankowe lub gotówką w kasie Spółki.
 • Wynagrodzenie będzie płatne po upływie minimum sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. Procedura składania przez Akcjonariusza Oferty zbycia Akcji
 • W celu złożenia Oferty zbycia Akcji, Akcjonariusze zainteresowani ich zbyciem proszeni są o zgłaszanie się osobiście lub przez należycie umocowanego pełnomocnika do siedziby Spółki, w Poznaniu ul. Starołęcka 18 (biurowiec pokój 108) w godzinach od 700 do 1500
 • Oferta zbycia Akcji pracowniczych winna być złożona przez Akcjonariusza w terminie określonym w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, na formularzu Oferty zbycia akcji, dostępnym w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki www.stomil-poznan.pl Wraz z formularzem Oferty zbycia akcji należy złożyć, za pokwitowaniem odbioru, oryginalny odcinek zbiorowy akcji, co jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w skupie Akcji pracowniczych.
 • Akcjonariusze zgłaszając się do Spółki winni posiadać przy sobie:
 1. ważny dowód osobisty,
 2. oryginalny odcinek zbiorowy akcji,
 3. numer konta bankowego (jeżeli takie konto posiadają), na które mają być przekazane środki z tytułu zbycia akcji.
 • Osoby, które nabyły Akcje pracownicze w drodze spadku lub darowizny, powinny w pierwszej kolejności złożyć do Spółki wniosek o dokonanie w księdze akcyjnej Spółki wpisu przeniesienia własności akcji. Do wniosku należy dołączyć:
 1. w przypadku spadku – oryginał prawomocnego postanowienia sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia praw do spadku (zaopatrzonego w adnotację sądu o prawomocności orzeczenia), lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza;
 2. w przypadku dokonania działu spadku – oryginał umowy o dział spadku, lub kopię umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub prawomocne orzeczenie sądu w przedmiocie działu spadku (zaopatrzone w adnotację sądu o prawomocności orzeczenia);
 3. w przypadku darowizny – oryginał umowy darowizny lub kopię umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 • Przeniesienie własności Akcji pracowniczych na rzecz Spółki zostanie dokonane poprzez zawarcie Umowy zbycia akcji przez uprawnionego Akcjonariusza i Spółkę.
 1. Inne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji pracowniczych przez „Stomil-Poznań” S.A. można uzyskać telefonicznie pod numerem:
61 87 87 200 lub 61 87 87 221 w godzinach od 7:00 do 15:00.

Dokumenty dotyczące procedury nabywania akcji znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.stomil-poznan.pl

Regulamin nabywania akcji własnych

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 2 – umowa nabycia akcji w celu umorzenia

Załącznik 3 – pełnomocnictwo

Contact

Have a question?

Tell us what you need. Our advisor will answer all your questions.

Contact us

Ask a question